Begroting in evenwicht | Hillegommer
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo dehillegommer.nl
Foto: pr

Begroting in evenwicht

  Politiek

Hillegom ♦ Het college heeft de programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 vastgesteld en aan de raad voor behandeling aangeboden.

Door Jos Draijer

Dit als vervolg op de eerder vastgestelde kadernota 2019 op 14 juni 2018. In deze programmabegroting zijn ook de uitgangspunten en ambities uit het coalitieakkoord 2018-2022 'Samen meer bereiken' van BBH en CDA verwerkt.

Eenmalig tekort, toch in evenwicht

De programmabegroting 2019-2022 is meerjarig structureel en materieel in evenwicht, aldus het college. Wel is er een eenmalig tekort in 2019 van 1.258.000 euro. Dat bestaat uit een incidenteel aandeel van 743.000 euro hogere uitgaven en een negatief begrotingssaldo 2019 van 515.000 euro. Dit eenmalige tekort in 2019 kan worden gedekt uit de algemene reserve.

Na de vaststelling van de kadernota 2019 in juni 2018 bleek het financieel perspectief al meerjarig positief te zijn. Dat wordt nu met deze Programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 bevestigd. Aan de inkomsten kant werd Hillegom geholpen door een ruimere algemene uitkering uit het gemeentefonds omdat het Rijk meer geld in het gemeentefonds heeft kunnen storten.

Ambities uit Coalitieakkoord vertaald

Het college heeft in ook ambities en, actiepunten uit het Coalitieakkoord 2018 – 2022 van BBH en CDA in deze Programmabegroting 2019 – 2022 willen vertalen door nieuwe bedragen in de begroting op te nemen.

Onderwijs, gezondheid, vitaliteit

Zo wordt op het terrein van onderwijs, gezondheid en vitaliteit geld uitgetrokken voor bijvoorbeeld de uitvoering van de ontwikkelagenda Regionale Educatieve Agenda (REA), het opstellen van een uitvoeringsplan 'Hillegom positief gezond' en de uitvoering van de beleidsnota 'Hillegom Samen Sportief in Beweging'.

Een fors bedrag (100.000 euro in 2019) wordt uitgetrokken voor fonds voor eenzaamheidsbestrijding, terwijl ook meer geld komt voor meer inzet van jeugd- en jongerenwerk op straat om vervolg te geven aan het project Jeugd Hillegom.

Leefomgeving

Er wordt extra geïnvesteerd in de verbetering van de leefomgeving door meer Groen dat cyclisch te vervangen (100.000 in 2019 oplopend tot 250.000 euro in 2022), en verbeteringen in de openbare ruimte sneller op te pakken met kleine verkeersmaatregelen in de wijken. Maar ook meer kunst in de buitenruimte brengen en meer laadpalen voor elektrisch rijden. Tevens, op basis van de vastgestelde Omgevingsvisie, het opstellen van kaders en organiseren van pilots voor invoering van de omgevingswet, evenals het ontwikkelen van (online) communicatiemiddelen ter ondersteuning hiervan.

Dienstverlening

Om de dienstverlening te verbeteren wordt extra geld uitgetrokken voor het organiseren van vaste aanspreekpunten, een actieprogramma communicatie om samenhang en samenspraak te versterken en de samenleving te betrekken bij projecten en inhoudelijke thema's. Het is nu aan de gemeenteraad om 8 november haar oordeel te geven en al dan niet wijzigingen aan te brengen in de begroting, alvorens deze definitief vast te stellen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>