Kadernota: opmaat begroting 2019 | Hillegommer
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo dehillegommer.nl

Kadernota: opmaat begroting 2019

  Politiek

In de gemeenteraadsvergadering van vorige week donderdag bespraken de Raad en het nieuwe college de Kadernota 2019, de eerste kadernota van het nieuwe college.

Door Jos Draijer

Deze nota geeft inzicht in beleidsmatige en financiële ontwikkelingen die van belang zijn voor het opstellen van de Programmabegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022. Belangrijkste tegenvaller daarbij is de forse overschrijding van het budget voor jeugdhulpverlening vanwege stijgende uitgaven en dalende rijksbijdragen, maar zijn ook meevallers in de vorm van een verhoogde rijksbijdrage voor de gemeente Hillegom. Verder valt het voornemen op van het college om extra te investeren in openbare orde/ veiligheid en sluipende criminaliteit, ook wel ondermijning genoemd. De afspraken uit het recent gesloten Coalitieakkoord 2018 -2022 van het nieuwe college van BBH en CDA zijn nog niet in deze Kadernota opgenomen. Deze afspraken worden nu nog financieel doorgerekend en worden in de Programmabegroting 2019 en de meerjarenbegroting opgenomen. Naar verwachting wordt die begroting in de loop van september aan de raad gepresenteerd. De voortekenen voor die begroting zijn gunstig omdat de gemeente een degelijk financieel beleid heeft gevoerd, over een zeer solide algemene reserve beschikt en ook nog eens een hogere rijksbijdrage uit het gemeentefonds tegemoet kan zien. Vanwege deze overgangssituatie pal na de gemeenteraadsverkiezingen is de Kadernota deze keer kort en iets meer technisch dan inhoudelijk van aard. Het echte inhoudelijke debat over inkomsten en uitgaven voor nieuw beleid en prioriteiten uit het Coalitieakkoord 2018-2022 zal bij de behandeling van de Programmabegroting 2019 plaatsvinden. Dat neemt niet weg dat de partijen in de gemeenteraad de gelegenheid kregen hun politieke wensen als inbreng voor de Programmabegroting 2019 al vast kenbaar te maken.

Reacties politieke partijen

Sander Boschma (D'66) wil de leegstand van winkelpanden bestrijden met de herinvoering van een leegstandsverordening. Hij pleitte met betrekking tot de Duinpolderweg, welke variant er ook uit de bus komt, voor een aquaduct bi de Ringvaart om de keuze en inpassing deze weg acceptabeler te maken voor Hillegom.

Dick van Egmond (Groen Links) stelde dat hij zich tegen de aanleg van een Duinpolderweg zal blijven verzetten. De afloop van het Hillegoms Verkeer- en Vervoerplan (HVVP) eind dit jaar biedt een kans om dan een schaalsprong met het openbaar vervoer te maken dat concurrerend is met de auto, aldus van Egmond.

Co Jansen (Bloeiend Hillegom) merkte op dat een van de weinige concrete punten uit de Kadernota is de uitbreiding van een aantal functies in ambtelijke organisatie Hillegom-Lisse-Sassenheim, HLT. Hij vindt dat dat haaks staat op de nagestreefde efficiency binnen die organisatie. Ieder probleem is geen capaciteitsprobleem volgens hem.

Aleid Ringelberg (VVD) riep het college op vaart te maken met de projecten die in de pijplijn zitten zoals Centrumplannen, Henri Dunant plein, Jozefkerk en de BOAZ-school. Wat betreft Sport, Bewegen en Gezondheid onderstreepte ze dat zij daar vooral een eigen verantwoordelijkheid en vrijheid van burgers ziet. Voorkom betutteling en inbreuk in de persoonlijke levenssfeer. Zij sprak ook haar steun uit voor de extra financiële middelen voor de gezamenlijke aanpak van ondermijning (verborgen criminaliteit, verwevenheid onderwereld en bovenwereld).

Kees Langeveld (nieuwe fractievoorzitter van het CDA) onderstreepte ook het belang van het effectief aanpakken van vormen van sluipende criminaliteit, ondermijning genoemd, en de extra financiële middelen die daarvoor zijn voorzien. Hij vroeg ook aandacht voor de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen, maar ook voor de financiering van de ambitieuze voornemens van Hillegom om in 2030 een energie-neutrale en in 2050 een klimaat-neutrale gemeente te zijn. Die energietransitie gaat heel veel geld kosten en dat vergt een forse investering, aldus Langeveld.

Frank Evers (BBH) vroeg aandacht voor betaalbare woningen voor jongeren, alleenstaanden en jonge gezinnen omdat op dit moment vraag en betaalbaar aanbod mijlen ver uit elkaar liggen. Hij vroeg tevens hoe het staat met het onderzoek naar de langzaam verkeerverbinding tussen het centrum en Fioretti en de Zanderijsportparken.

Reacties Collegeleden

Gezien het oriënterend karakter van deze eerste ronde besprekingen over de Kadernota 2019 leverde het nog geen echte debatten op over het maken van politieke keuzes. Zodoende konden de portefeuillehouders op de vele vragen opmerkingen adequate antwoorden geven waarbij de nieuwe wethouders Jan van Rijn (BBH) en Karin Hoekstra (CDA) kunnen terugkijken op een uitstekend debuut in hun eerste algemene beschouwingen als wethouder. Vooral Karin Hoekstra viel positief op door haar overtuigende wijze van inhoudelijk communiceren met de fractievoorzitters in de gemeenteraad, zoals bij het complexe onderwerp van te maken keuzes in de grondexploitatie in relatie tot de politieke wil om betaalbare woningen te realiseren.

Na afloop van de raadsvergadering werden de meer gedetailleerde besprekingen voortgezet in de raadscommissie. De besluitvormende afronding van de behandeling van de Kadernota 2019 vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 juni aanstaande. Aanvang 19.30 uur.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>