Logo dehillegommer.nl
politiek

Kadernota 2018: verschuiven van lasten, geen nieuw beleid

  Politiek

In de Raadsvergadering van komende donderdag zal de behandeling van de Kadernota 2018 worden afgerond met besluitvorming.

Door Jos Draijer

Deze nota geeft inzicht in de ontwikkelingen die van belang zijn voor het samenstellen van de begroting 2018 en schetst een sluitend begrotingsbeeld voor de periode 2018 tot en met 2021. Belangrijkste tegenvaller het wegvallen van de mogelijkheid om vanaf 2022 precariobelasting te heffen op kabels en leidingen van de nutsbedrijven. De huidige precariobelasting die nutsbedrijven Alliander en Dunea aan de gemeente betalen, wordt door hen doorbelast aan alle huishoudens in Hillegom. Dunea betaalt jaarlijks 505.000 euro en Alliander 1.362.000 euro precariobelasting aan de gemeente Hillegom. Dit betekent voor onze gemeente dat vanaf 2022 structureel bijna 1,9 miljoen euro aan inkomsten uit precariobelasting komt te vervallen. Maatregelen zijn dan ook noodzakelijk zijn om dit structureel (jaarlijks) tekort te kunnen opvangen. Dat kan door de komende 5 jaar vanaf 2018, precariobelasting voor kabels en leidingen die inwoners nu betalen aan de nutsbedrijven te verschuiven naar de gemeentelijke woonlasten. In de praktijk betekent dit dat Dunea vanaf 2018 haar doorbelaste precariobelasting per huishouden met 13 euro per jaar verlaagt en dat vanaf het jaar 2018 een huiseigenaar gemiddeld (!) 13 euro per jaar meer OZB betaalt aan de gemeente.

Voor Alliander is deze verschuiving van lasten -vanwege een veel groter verzorgingsgebied- niet eerder mogelijk dan in het jaar 2022. Om die reden wordt voorgesteld om in het jaar 2022 de totaalopbrengst van de OZB te verhogen met een bedrag van € 150.000. Als alles uitpakt zoals is bedoeld zullen de burgers dan deze verhoging gecompenseerd krijgen via een lagere Alliander rekening omdat gemeentelijke precariobelasting dan niet meer wordt doorbelast naar de gebruikers. De totale woonlasten per huishouden (inclusief die aan de nutsbedrijven) stijgen in dit kader de komende 5 jaar dus niet. Er treedt enkel de komende 5 jaar een geleidelijke verschuiving op van de lasten die inwoners betalen aan de nutsbedrijven naar die van de gemeentelijke woonlasten (OZB).

Ondanks het feit dat de precariobelasting op termijn komt te vervallen, kan de financiële positie van onze gemeente ook voor de komende jaren als gezond worden gekwalificeerd. Daarnaast blijft onze gemeente beschikken over een flinke algemene reserve om eventuele financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Dit mede dankzij een fors overschot over het begrotingsjaar 2016 van 2.923.000 euro.

Bovendien, in maart 2018 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om die reden hebben is de keuze gemaakt om bij het samenstellen van deze kadernota (nagenoeg) geen nieuw beleid op te nemen. Nieuw beleid en/of andere prioriteiten kunnen dus door de nieuwe gemeenteraad worden vormgegeven.

Reageer als eerste
Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten