Logo dehillegommer.nl
Foto: pixabay

Begrotingsbehandeling afgerond

  Politiek

De Kadernota, waarin de hoofdlijnen van het beleid en financiering voor de periode 2021 – 2024 worden geschetst, werd in juni aan de gemeenteraad aangeboden. Voor 2021 slaagde wethouder De Jong (BBH) erin om een sluitende begroting te presenteren.

Door Jos Draijer

Daardoor is lastenverzwaring niet nodig. Maar daarna is dat afgelopen, want voor de periode 2022 - 2024 wordt een tekort van rond een miljoen euro verwacht. Bezuinigingen lijken dan ook onvermijdelijk. College en raad zullen dus keuzes moeten maken. Eind oktober vonden de algemene beschouwingen plaats waarbij de raadsfracties hun opvattingen konden geven over de Programmabegroting 2021 - 2024.

Schermutselingen

De Programmabegroting voor 2021 leverde voor de raadsfracties niet echt problemen op, omdat de begroting voor 2021 nog sluitend is. Over de invulling van de bezuinigingen voor die periode 2022-2024 vonden in de afrondende raadsvergadering over de begroting op 5 november de eerste schermutselingen plaats tussen raad en college. Igor Buijck (VVD) maakte duidelijk dat de handhaving, ondermijning en infrastructuur gevrijwaard moeten worden van bezuinigingen en dat alle overige begrotingsposten doorgelicht kunnen worden.

Frank Evers (BBH) vindt dat vergroening van de wijken en onderhoud groen bij de bezuinigingen buiten schot moeten blijven. Kees Langeveld (CDA) kwam met een motie waar alle fracties zich bij aansloten zodat die unaniem werd aangenomen.

Ergernis bij burgemeester

Die motie roept het college op tot overleg met andere gemeenten die deelnemen in regionale samenwerkingsverbanden over het opleggen van een bezuinigingstaakstelling voor al die regionale samenwerkingsverbanden (ook wel verbonden partijen genoemd). Dat is niet niks want ongeveer de helft van de uitgaven van de gemeente Hillegom, 28 miljoen euro (!), gaat op aan bijdragen aan die regionale verbanden.

Dick van Egmond (GL), stemde als enige tegen de hele begroting, net als vorig jaar, omdat hij concrete doelstellingen miste. Hij diende hierover ook een ‘motie van treurnis’ in. Dit tot ergernis van burgemeester Arie van Erk. Hij vond dit misplaatst. Alleen Van Egmond en Jansen steunden de motie.

Meer berichten