Logo dehillegommer.nl
Foto: pr

Mobiliteitsplan: leefbaar, veilig en bereikbaar

  Politiek

Wethouder Karin Hoekstra (CDA) heeft het Mobiliteitsplan ´Duurzaam en Bereikbaar Hillegom´ gepresenteerd aan de gemeenteraad. Daarmee wil zij bereiken dat “Hillegom nu en in de toekomst een leefbare, veilige en bereikbare gemeente is, waar het fijn wonen is”, aldus wethouder Hoekstra.

Door Jos Draijer

Meest opvallend voorstel in dit Mobiliteitsplan is de ‘verkenning’ van een westelijke randweg om Hillegom heen om de alsmaar toenemende verkeersdrukte op de N208 en de Wilhelminalaan te verminderen. Maar ook de studie naar de invoering van een maximum snelheid van 30 km per uur op de Wilhelminalaan en de N208 (Weeresteinstraat, Van den Endelaan), en de Meerlaan valt op. “We hebben nadrukkelijk hulp en advies gevraagd én ontvangen vanuit de Hillegomse gemeenschap ”, vertelde Hoekstra tijdens de presentatie.

Acht speerpunten

De gemeenteraad heeft al eerder de Mobiliteitsvisie vastgesteld waarin de ambities werden geformuleerd. Die ambities zijn nu vertaald in een Mobiliteitsplan Hillegom met heel concrete doelen en maatregelen. Acht speerpunten met daarbij horende projecten worden voorgesteld. Projecten voor nu, straks en later omdat niet alles in een keer kan. Die aanpak moet Hillegom meer leefbaar, veilig en bereikbaar maken.

Het eerste speerpunt is verkeersveiligheid verbeteren door geïnventariseerde onveilige knelpuntlocaties aan te pakken. Maar ook trilling- en/of geluidsoverlast door (vracht)verkeer te verminderen waardoor de leefomgeving gezonder en veiliger wordt.

Enquêtes

Andere speerpunten zijn bijvoorbeeld het inzetten op duurzaam vervoer zoals stimuleren van lopen en fietsen binnen het dorp en daarvoor veilige fiets- en loopnetwerken aan te leggen. De bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer verbeteren. Maar ook het stimuleren van elektrisch vervoer en voor voldoende laadpalen zorgen.

Veel Hillegommers hebben via overleg en enquêtes bijgedragen aan het benoemen van de speerpunten met doelen en maatregelen. 

Tevens zijn veel onderzoeken en analyses uitgevoerd zodat er nu een reeks van gerichte maatregelen kan worden voorgesteld.

Westelijke randweg

De oplopende verkeersdrukte vanwege doorgaand verkeer door Hillegom over de N208 en de Wilhelminalaan wordt steeds meer gevoeld. 

Om die verkeersdrukte te verminderen wordt voorgesteld een ‘verkenning’ te doen naar de mogelijkheid van een westelijke randweg om Hillegom.

Tracédeel 1 van die westelijke randweg is een verbinding tussen de Beeklaan en de Pastoorslaan aan de westzijde van het spoor. Dat zou de 2e Loosterweg ontlasten van busverkeer.

Tracédeel 2 verbindt dan de Beeklaan en de huidige T-kruising N207/N208. Het doel is daarmee Wilhelminalaan, Van den Endelaan en de Leidsestraat te ontlasten van (vracht)verkeer. Tevens kan dat deel dienen als ontsluiting voor nieuw te bouwen woningen in de Zilk.

Tracédeel 3 verbindt de Haarlemmerstraat met de Pastoorslaan waarmee een nieuwe noordelijke ontsluitingsweg wordt gerealiseerd. Doorgaand (vracht)verkeer kan dan om Hillegom heen worden geleid. 

Dat biedt een enorme verlichting van de verkeersdrukte op de bestaande doorgaanswegen door Hillegom. Die noordelijke ontsluitingsweg zorgt dan alsnog voor de verlichting van verkeersdruk die voorzien was door de aanleg van de Duinpolderweg, maar die vooralsnog niet gerealiseerd wordt.

Op donderdag 13 januari bespreekt de Raadscommissie en het Mobiliteitsplan onder agendapunt 10. Daar vindt u ook het volledige Mobiliteitsplan. Kijk hiervoor op de website van de gemeente Hillegom: www.hillegom.nl.

Op donderdag 27 januari is behandeling en besluitvorming in de gemeenteraad voorzien. 

Dan wordt de gemeenteraad ook gevraagd in te stemmen met het budget van 300.000 euro uit de algemene reserve vrij te maken voor verder onderzoek, communicatie en campagnes met het oog op het uitvoeringsplan voor de komende jaren.

Meer berichten