Logo dehillegommer.nl
Foto: Pexels.com

Hillegom presenteert sluitende begroting 2022

  Politiek

Het Hillegomse college van B&W heeft een sluitende gemeentebegroting voor 2022 gepresenteerd met een positief saldo van 800.000 euro. Dat is mede het gevolg van een extra Rijksbijdrage van 1,2 miljoen euro voor de oplopende kosten in de Jeugdzorg. Over de begroting na 2022 bestaan op dit moment nog veel onzekerheden, omdat bijvoorbeeld de uitkomsten van de kabinetsformatie nog onbekend zijn. De verwachting is dat de begroting na 2022 licht negatief zal zijn.

Door Jos Draijer

De gemeentelijke belastingen en heffingen voor de burgers gaan nauwelijks omhoog en blijven beperkt tot het inflatiepercentage van rond de 1,1%. Ook de stijging van huizenprijzen (WOZ-waarde) leidt niet hogere lasten omdat die stijging gecompenseerd wordt door verlaging van de onroerendezaakbelasting (OZB).

Terugblik
Daar het de laatste begroting is van dit college blikte wethouder Anne de Jong (BBH) met enige trots ook terug op de afgelopen periode: ”In samenwerking met de raad is veel gerealiseerd van de plannen uit het collegeprogramma 2018-2022 van BBH en CDA. Denk aan de vernieuwde aankleding van het centrum, de Hoftuin, het Van Nispenpark en het Elsbroekpark. En de onderwijshuisvesting de Brede School (Irenelaan) en het IKC Vossepark. Realisering van bouwplannen zoals Ringoevers, Jozefpark, Hillegom-Noord (SIZO-velden), Vossepolder. Een fonds ter stimulering van betaalbare sociale woningbouw. Kortom, investeringen die Hillegom ten goede komen en betaald konden worden uit de grote algemene reserve van 40 miljoen euro, die hierdoor is geslonken tot 30 miljoen euro”, aldus wethouder de Jong.

Vooruitblik
Wethouder de Jong merkte op de komende maanden tot de verkiezingen geen grote nieuwe plannen en investeringen te verwachten. Wel worden investeringen gedaan in lopende trajecten, zoals nieuwe huisvesting voor Basisschool de Giraf en verbetering van de verkeersveiligheid rond de twee IKC’s aan de Weerlaan en Irenelaan.
Reden tot bezorgdheid over de begrotingen in de nabije toekomst zijn er wel, want grote opgaven als klimaatbeleid, energietransitie, de invoering van de Omgevingswet en de alsmaar oplopende kosten in het sociaal domein komen er aan. Zonder dat al duidelijk is wat de kosten daarvan zijn en wie dat moet betalen.
De vaststelling van de begroting voor 2022 is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Die besluit hierover in zijn vergadering van donderdag 11 november.

Meer berichten