Logo dehillegommer.nl
Foto: Caroline Spaans

Gemeente: geen lastenverzwaring en bezuinigingen

  Politiek

In juni van dit jaar werd door het college bij de behandeling van de Kadernota 2021 nog gesproken van ‘financieel spannende tijden die er aan komen voor Hillegom’. Onzekerheid over de hoogte van de Rijksbijdragen, de decentralisatie van de Wmo en Jeugdhulp werden aangewezen als belangrijkste struikelblok voor ‘het in evenwicht krijgen van de gemeentebegroting. Anders gezegd, een sluitende begroting 2021 te presenteren aan de raad.

Door Jos Draijer

Toch slaagde het college erin om vorige week een sluitende begroting 2021 te presenteren, zelfs zonder lastenverhoging (OZB) voor de burger en stevige bezuinigingen’. Sterker, de voorgenomen uitgaven in de Kadernota zijn allemaal integraal overgenomen. Dat betekent dat plannen zoals versterking van veiligheid, scholenbouw, huishoudelijk afvalplan, Centrum- en woningbouwplannen, energietransitie, bereikbaarheid per openbaar vervoer, auto, fiets en te voet, gewoon kunnen worden uitgevoerd.

Kanteling

Hoe heeft het financiële beeld in ruim drie maanden tijd zo kunnen kantelen? Desgevraagd antwoordt wethouder Anne de Jong (BBH): “We hebben onze manier van ramen van uitgaven nog eens kritisch bekeken en alle onder- en overschrijdingen meer in overeenstemming gebracht met de werkelijke uitgaven door enkele administratieve aanpassingen en overhevelingen te doen. De ramingen zijn dus realistischer gemaakt. Bijvoorbeeld verschillende grote onderhoudsposten uit de begroting 2021 voor een deel als investering geactiveerd.” Hij ontkent stellig de vraag of hierbij sprake is van een boekhoudkundige truc om de begroting sluitend te krijgen: “De aanpassingen en overhevelingen zijn echt bedoeld om raming en werkelijkheid van structurele uitgaven dichter bij elkaar te brengen waardoor het gat in de begroting van structurele uitgaven gedicht kon worden.”

Verkenning door college

Voor 2022 – 2024 is aan de inkomsten kant nog onzekerheid. Vooral of het Rijk over de brug komt met extra financiële middelen om de gedecentraliseerde taken van de Wmo en Jeugdhulp naar behoren te kunnen uitvoeren. Mochten er onverhoopt toch decentralisatietaken bijkomen, heeft het college nu al een ‘verkenning’ uitgevoerd. Voor de begrotingen in de periode 2022 – 2024 kan dit betekenen: versoberde uitvoering van de Wmo door meer beroep te doen op de eigen zelfredzaamheid, minder inzet van complexe specialistische Jeugdhulp, alle subsidies grondig tegen het licht houden wat betreft noodzaak en doelmatig werken, versobering van kwaliteit en onderhoud van de openbare ruimte zoals wegen, groen en bezuinigen op gemeenschappelijk regelingen en regionale samenwerking, waar overigens circa de helft van de Hillegomse begroting van 60 miljoen aan wordt besteed.

Met een nieuw regeerakkoord in 2021 en verkiezingen van een nieuwe gemeenteraad in maart 2022 worden de begrotingen van structurele inkomsten en uitgaven in de periode 2022 – 2024 beïnvloed door veel onzekere factoren. Daar verandert een riante algemene reserve niets aan want die mag alleen besteed worden aan eenmalige uitgaven en/of investeringen.

Meer berichten