Logo dehillegommer.nl
Foto: pixabay

Hillegom schrijft rode cijfers

  Politiek

De gemeente Hillegom schreef de laatste jaren haar jaarlijkse begrotingen met zwarte cijfers, dus in balans of zelfs in de plus. Maar dat feestje is nu over.

Door Jos Draijer

Bij ongewijzigd beleid schrijft de gemeente Hillegom vanaf volgend jaar begrotingen met rode cijfers, in de min dus. Een structureel tekort van 400.000 euro in 2021 oplopend tot een tekort van 1.300.000 euro in de twee jaren daarna. Daarbij zijn de extra kosten als gevolg van de Coronacrisis nog niet eens meegerekend. “Op een totale begroting van rond de 50 miljoen euro is dat een bedrag waar ik niet wakker van lig, maar toch”, aldus wethouder Financiën Anne de Jong.

De reservepositie van de gemeente Hillegom is echter nog steeds goed met 40 miljoen op de bank. Maar die reserve kan niet besteed worden aan langlopende structurele begrotingsuitgavenuitgaven. Alleen maar aan eenmalige uitgaven zoals het afdekken van incidentele tekorten en het doen van investeringen.

De belangrijkste oorzaak van de tekorten is de uitvoering van de veel duurder uitgevallen gedecentraliseerde rijkstaken op het terrein van maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Jeugdzorg. Dat gaat om een miljoen meer dan het rijk Hillegom beschikbaar stelt.

Dat blijkt uit de Kadernota 2021 die het College van BBH en CDA heeft gepresenteerd aan de gemeenteraad. Dat heeft deze Kadernota vorige week deze nota in de Raadscommissie besproken.

Beleid aanpassen

Hoe dan ook, het beleid zal dus aangepast moeten worden om de oplopende structurele tekorten weg te werken. Dat betekent kort en goed: uitgaven schrappen en/of inkomsten verhogen. Versobering van dienstverlening of lastenverzwaring voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties lijkt onvermijdelijk. De op te stellen Programmabegroting 2021 en volgende jaren zal daar duidelijkheid over moeten verschaffen. Dat kan nog lastig worden voor het College gezien de afspraken in het Coalitieakkoord 2018 – 2022 om de belastingen voor de burger niet te verhogen, ook de Onroerend Zaakbelasting (WOZ), anders dan de inflatiecorrectie toepassen. In de raadsvergadering van 25 juni wordt de Kadernota vastgesteld en zal blijken welke voorstellen raadsfractie inbrengen.


Meer berichten