Jan van Rijn: toegewijd en bescheiden | Hillegommer
Logo dehillegommer.nl
Wethouder Jan van Rijn. | Foto: Jos Draijer.
Wethouder Jan van Rijn. | Foto: Jos Draijer. (Foto: jos draijer)

Jan van Rijn: toegewijd en bescheiden

  Politiek

Op Koningsdag 2019 was het precies een jaar geleden dat Hillegommer Jan Arend van Rijn (50) aantrad als nieuwe wethouder. Hij is geboren in Vlaardingen, was HBO verpleegkundige. De laatste 20 jaar verschillende management functies bekleed in de sector zorg en welzijn. Hij is getrouwd met Linda en heeft een zoon en een dochter. Hij is geen grote prater maar luistert liever heel goed. Heel verstandig voor een bestuurder.

Door Jos Draijer

Wat de landelijke politiek betreft had hij ooit sympathie voor de SP omdat die zich zo inzette voor de zorg, hij is zelfs lid van de SP geweest. Landelijk gezien is hij nu een zwevende kiezer die bij het stemmen let op zowel de inhoud als de persoon. Op de vraag of de BBH een linkse of rechtse partij is antwoordt hij behoedzaam dat "binnen de BBH de opvattingen over landelijke politiek zweven tussen de VVD en de SP kant. En dat levert in de BBH fractie op sommige principiële onderwerpen stevige debatten op. Maar bij gemeentelijke onderwerpen speelt dat veel minder. Dan wordt naar zakelijke, praktische oplossingen gezocht." In 2011 is hij echt politiek actief geworden. Hij werd lid van de lokale politieke partij Bevolkingsbelangen Hillegom (BBH), vrij snel burgerlid in een raadscommissie, en daarna gemeenteraadslid. Nu dus sinds een jaar wethouder voor de BBH met de portefeuilles participatiewet (sociale zaken, werk en inkomen), dienstverlening, burger-overheidsparticipatie, openbare werken, verkeer en vervoer, economie (inclusief recreatie en toerisme).

Portefeuille: Participatiewet, dienstverlening en burger- en overheidsparticipatie. Wat houdt dat eigenlijk in?

"Participatiewet is eigenlijk de portefeuille werk en inkomen. De portefeuille sociale zaken, zeg maar. Die benaming was duidelijker geweest voor de burger. Er is in het sociaal domein ook een Participatiewet.

Daarom heet de portefeuille nu zo. Het wil zeggen: 'meedoen, participeren in de arbeidsmarkt' door vanuit werkeloosheid of de bijstand weer aan het werk te komen. Overigens ben ik in de regio de enige wethouder die naast werk en inkomen ook economie in de portefeuille heb. Bij elk bezoek aan een bedrijf vraag ik daar dan ook of er maatschappelijke ruimte is om mensen op afstand van de arbeidsmarkt in dienst te nemen zonder al te veel administratieve rompslomp op de hals halen. Die combinatie van participatie en economie is dus wel een mooie."

En burger- en overheidsparticipatie?

"Dat is vooral meedoen in de samenleving. In de wijk, de vereniging, noem maar op. Een aardig voorbeeld is het Julianapark waar de school werd afgebroken. De bewoners hebben niet alleen geroepen wat ze willen maar ook de mouwen opgestroopt en initiatieven genomen om in plaats van woningbouw meer groen in de wijk te realiseren. Ze hebben veel tijd en energie gestoken in het maken van plannen en vinden van medefinanciering van het Julianapark. Dat was wel even wennen voor de ambtelijke organisatie, initiatieven aan anderen over te laten, leren loslaten".

Keerzijde: burgerparticipatie dient meer deelbelangen dan het algemeen belang en de gemeenteraad staat buitenspel. Of niet?

"Ik zit daar dubbel in. Ik ben het ermee eens dat bestuurlijke participatie niet gebruikt moet worden om daarmee bestuurlijke verantwoordelijkheden te ontlopen. Bestuurders moeten besturen, een besluit in het algemeen belang durven te nemen, ook bij weerstand. Bestuurders moeten daar niet voor weglopen maar goed aangeven waarom het besluit genomen is. Burgerparticipatie is prima, maar wie doet daar aan mee? Het is een bepaalde groepering.

Hoe representatief voor het algemeen belang is die? Anders gezegd: wie wordt vertegenwoordigd? Bij elk project moet je je dan ook afvragen: welk participatietraject ga je in en hoever wil je daarin gaan? Participatie heeft weinig zin wanneer iedereen in zijn eigen gelijk blijft hangen. Er moet wel een gesprek ontstaan. Daarom dit vooraf goed communiceren. Doe je dat niet, dan kun je een boemerangeffect verwachten. Bestuurders die verwachtingen wekken die ze niet waar kunnen maken, krijgen terecht het verwijt dat bestuurders weer niet geluisterd hebben".

Even naar de portefeuille, openbare werken. Is er niet een ander afvalbeleid in Hillegom aangekondigd?

"Ja, dat klopt. We moeten in Hillegom echt naar minder restafval. Restafval is afval dat niet verder gescheiden kan worden. Doelstelling is dat in 2020 in Hillegom 75% van het afval gescheiden is, terwijl het in 2018 nog maar 57% was. Die doelstelling raakt iedereen, want iedereen heeft restafval. Betrokkenheid en draagvlak bij de bevolking is daarom onmisbaar. Daarom komen er informatieavonden, op 14 mei in Flora en 15 op mei in Bloemswaard. Daarom wordt de mening van de bevolking ook uitgebreid gepeild. Om de doelstelling van 75% te halen moeten wel keuzes gemaakt worden waar ongetwijfeld inwoners het wel of juist niet mee eens zijn. Zo gaat dat met veranderingsprocessen. Maar dat is geen reden om niets te doen. Probeer wel zoveel mogelijk mensen mee te nemen in die verandering. Vandaar het participatietraject, in het algemeen belang".

Nog nieuws uit de portefeuille verkeer?

"Ja, er wordt hard gewerkt aan verbetering van fietsspaden in Hillegom. De nieuwe geasfalteerde fietspaden van de N 208 zijn voor deze zomer klaar. En ik ben in bespreking met de eigenaar van de grond aan de Zanderij over de aanleg van een fietspad parallel aan de Wilhelminalaan met het oog op de noodzakelijke verbetering van de verkeersveiligheid daar. En, er wordt een kaart gemaakt van de laadpalen voor elektrische auto's. Zo een 20 aanvragen zijn gehonoreerd".

Tot slot: wat zijn de concrete actiepunten voor de komende paar jaar?

Bij de Participatiewet, sociaal domein, zorgen dat de 9 regelingen in het onlangs vastgestelde armoedebeleid meer en beter gebruikt worden. Daar blijft onnodig geld op de plank liggen waarmee mensen geholpen kunnen worden. Wat betreft dienstverlening, kort en goed: afspraak is afspraak. Bij Burger- en overheidsparticipatie: openstaan voor meedoen van de burgers, maar niet alleen praten ook meewerken.

Het Hillegoms verkeersprobleem is een regionaal probleem met knelpunten. Maar ik sta niet te trappelen om dure maatregelen te treffen die alleen in de spitsuren minimale effecten hebben op de verkeersdrukte. Economie: de herinrichting van het loopgebied in de Hoofdstraat moet voor de Bloemencorso 2020 klaar zijn. Verder de leegstand van winkels, daarbij kan de gemeente wel helpen maar de markt moet het vooral doen. Wij kunnen als gemeente vooral faciliteren dat de Hoofdstraat een gezellig winkelgebied is en blijft".

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>