Logo dehillegommer.nl
Slechts twee wijken in Hillegom voldoen aan de norm voor Groene wijk. | Foto: groenbeleidsplan 2015-2024
Slechts twee wijken in Hillegom voldoen aan de norm voor Groene wijk. | Foto: groenbeleidsplan 2015-2024
Sporen van Vroeger

Steenbreek en het Vossepark: planten eruit, stenen erin?

  Historie

De Stichting Vrienden van Oud Hillegom zet zich in voor het behoud, herstel en de verbetering van het landschap, de woonomgeving en de monumenten en beeldbepalende panden in en om Hillegom en wil het besef bevorderen dat iedere Hillegommer hiervoor mede verantwoordelijk is.

Hillegom sloot zich op 3 november officieel aan bij het groene milieuvriendelijke initiatief "Steenbreek". Het offensief wordt begeleid door de kreet "Stenen eruit, planten erin" en hierin is niet alleen een belangrijke rol weggelegd voor de overheid (intensivering scheppen van openbaar groen, grotere rioolcapaciteit, meer waterpartijen) maar ook voor de burgers. De gemeente vindt de aansluiting bij het Steenbreek initiatief prima passen in de omschreven strategie om Hillegom in de nabije toekomst nog veel groener te maken dan dat het nu al is; die strategie is al opgenomen in het concept Omgevingsvisie 2030.

Eens kijken wat er in de Omgevingsvisie 2030 eigenlijk is vermeld over die strategie:

"Hillegom heeft relatief weinig (…) doorlopende (volgroeide) groenstructuren. Daarnaast is er relatief weinig openbaar groen nabij de woongebieden in het dorp. (…) Er zijn op verschillende gebieden kansen om de uitstraling te verbeteren. (…) Hiervoor wordt voortgebouwd op de koers die bepaald is in het Groenbeleidsplan 2015-2024."

Het Groenbeleidsplan 2015-2024 (februari 2015 gepubliceerd) vermeldt het volgende:

"Het Vosselaankwartier is door het Vossepark voorzien van voldoende, bruikbaar groen. Dit niveau moet minimaal gehandhaafd blijven. Ontwikkelingen in de wijk mogen de gemiddelde hoeveelheid groen per woning niet doen afnemen."

Echter, op 8 november meldde wethouder Van Trigt dat de keuze van het college voor de bouw van het nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC) Leerwinkel (de fusie tussen de Leerwinkel, de Jozefschool plus kinderopvang) voorlopig is gevallen op de locatie naast de brandweerkazerne, in het Vossepark. En dat er groen gecompenseerd moet worden, bijvoorbeeld ergens anders meer groen toevoegen, bijvoorbeeld in een wijk die nu groenarm is. De directeur van de school gaf blijk van zijn prioriteiten – hij vermeldde dat het niet anders is, dat hiermee een stukje park verdwijnt maar dat het overgrote deel ven het Vossepark behouden blijft.

Willen we een blijvend groen dorp?

Zowel de wethouder als de schooldirecteur zijn kennelijk niet goed op de hoogte van het Groenbeleidsplan 2015-2024, welke koers als fundering geldt voor de groenstructuren in de Omgevingsvisie 2030.

Hillegom heet een groen dorp te zijn. Maar kijkend naar de kaart in het Groenbeleidsplan 2015-2024, zijn er maar twee wijken in Hillegom die aan de norm voor Groene wijk voldoen. Bestuurders en inwoners van Hillegom doen er verstandig aan om goed na te denken over beleid, visie en uitvoering op het gebied van groen. Willen we een blijvend groen dorp? Of schrijven we over een paar jaar in deze column over het Vossepark "dat er ooit was"?

De digitale versie van deze column plus uitsneden uit de genoemde documenten is terug te vinden op onze website www.vriendenvanoudhillegom.nl, onder Publicaties, Sporen van vroeger.

Meer berichten