Zuider Leidsevaart 14.| Foto: Google.
Zuider Leidsevaart 14.| Foto: Google.

Minder bollengrond kan méér worden in Hillegom

Column Sporen van Vroeger

Het Hillegomse College van B&W heeft een voorgenomen besluit genomen over aanpassing van de afmetingen bollengrond waarover beslist kan worden of die al dan niet doelmatig gebruikt worden. Dit in de strijd tegen de zogenaamde verrommeling van teeltgronden. Stichting Vrienden van Oud Hillegom juicht dit voorgenomen besluit toe, maar wil graag meer zekerheden krijgen ten aanzien van behoud bollengrond, tegengaan van lintbebouwing en behoud van open zichtlijnen. 

Het voorgenomen besluit is genomen op 30 augustus en er ligt een periode van zes weken voor het indienen van zienswijzen. De vrijwilligers van Vrienden-werkgroep Ruimtelijke ordening hebben dit beleidsstuk behandeld en aan het stichtingsbestuur een zienswijze voorgelegd, die vervolgens is ingediend bij de gemeente Hillegom.

Er is binnen de Bollenstreek in de afgelopen jaren regelmatig sprake geweest van de verrommeling van bollengronden en veel dorpsgenoten hebben eigenlijk niet zoveel zicht op wat die verrommeling inhoudt. En waarom is minder bollengrond uiteindelijk méér, als het gemeentebesluit wordt ingevoerd?

Een opdracht is aan adviesbureau Clevin uitgegaan om zodoende een afweging te kunnen maken of in een concreet geval kan worden vastgesteld of er sprake is van niet doelmatig gebruik van bollengrond. Uitgangspunt is dat gronden die de bestemming bollenteelt hebben en daarvoor ook geschikt zijn, ook daadwerkelijk worden gebruikt voor de bollenteelt.

Clevin geeft een minimumgrootte aan van 4.000 m2 voor bollenteelt. De gemeente heeft overleg gevoerd met de LTO, Land- en Tuinbouworganisatie Noord, afdeling Duin- en Bollenstreek. Het LTO adviseert om deze minimumgrootte aan te passen naar 1.500 m2 omdat in de praktijk is gebleken dat het zeer wel mogelijk is om een perceel bollengrond groter dan 1.500 m2 mee te nemen bij het doelmatig gebruiken. Bijvoorbeeld, als een te klein perceel naast een groter perceel ligt, dan kan worden onderzocht of dat perceeltje kan worden toegevoegd aan een ander perceel, bijvoorbeeld door het omleggen van een sloot of het verplaatsen van een hek. Zo kan er meer bollengrond ontstaan waar eerder het kleine perceel ten prooi zou vallen aan verrommeling door dan maar gebruikt te worden als bijvoorbeeld paardenweitje of andere niet-agrarische plannen zoals nieuwbouw. Daarvan zijn ook in Hillegom verschillende voorbeelden te noemen. 

Wel hebben de Vrienden zorgen over een door Clevin als casus gebruikt Hillegoms perceel aan de Zuider Leidsevaart 14. Voor de zone Zuider Leidsevaart dient de gemeente specifieke deelplannen op te stellen met een mogelijkheid voor transitie naar andere bestemmingen en gebruiksdoelen, staat in het rapport van Clevin. Maar, de historische trekvaart Haarlem-Leiden is onderdeel van de cultuurhistorische canon van Zuid-Holland. De nadruk zou moeten liggen op het beschermen van deze cultuurhistorische belangrijke locatie, vóórdat men over andere bestemmingen van bollengrondpercelen gaat nadenken. Harde concrete kaders en betere monitoring bij handhaving zijn essentieel bij het behoud van dit prachtige erfgoed. Dat is in het besluit niet verder uitgewerkt en de Vrienden benadrukken het belang ervan in hun zienswijze.

De Vrienden zien de uitwerking van dit besluit met grote belangstelling tegemoet. U ook? De digitale versie van deze column staat ook op www.vriendenvanoudhillegom.nl 

Jacolien van der Valk, Stichting Vrienden van Oud Hillegom

Email: SVvOH.pr@gmail.com

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant