Logo dehillegommer.nl
Foto: pixabay

Woonprogramma Hillegom 2020-2024

In de raadscommissie werd vorige week het Woonprogramma 2020-2024 (Woonvisie) besproken. Daarin is de woningbehoefte beschreven en hoe Hillegom denkt te voldoen aan die behoefte. In grote lijnen kunnen alle fracties wel instemmen met dit Woonprogramma. Toch werden amendementen en een motie aangekondigd om een aantal wijzigingen aan te brengen.

Door Jos Draijer

Uit de Woonvisie blijkt dat in Hillegom de komende tien jaar 1400 woningen moeten worden gebouwd om aan de woningbehoefte te kunnen voldoen. De helft daarvan zit al in de pijplijn, dus moet nog bepaald worden waar en hoe de resterende 700 woningen worden gebouwd. De ambitie in de Woonvisie is dat er 60 procent sociale woningen (huur en koop) en 40 procent vrije sector woningen gerealiseerd moeten worden. Igor Buick (VVD) stelde 50 procent sociale en 50 procent vrije sector woningen voor; beter voor de koopkrachtversterking van Hillegom.

Jan Zwaan (CDA) heeft een motie in petto om de maximale koopprijs voor een sociale koopwoning te koppelen aan de het bedrag waarvoor de Nationale Hypotheekgarantie van toepassing is, 310.000 euro en het maximale bedrag voor de Starterslening te verhogen van 25 naar 50 duizend euro, zoals de Rekenkamercommissie adviseerde over starters op de woningmarkt.

Jan Zwaan (CDA), Ria Heemskerk (Bloeiend Hillegom) en Frank Evers (BBH) konden instemmen met het nieuw in te stellen Vereveningsfonds ter stimulering van sociale woningbouw. Maar zij kondigden wel een amendement aan om het voor particuliere initiatiefnemers en ontwikkelaars aantrekkelijker te maken risicodragend te investeren in kleine bouwplannen op inbrei-locaties in de dorpskom door de ondergrens van waaraf het Vereveningsfonds van toepassing is te verhogen van vijf naar tien woningen.

Leegstand en verloedering

De praktijk leert namelijk dat kleine bouwprojecten op een inbreidingslocatie met extra bouwkosten te maken krijgen en te weinig kostendragers hebben om sociale woningbouw op te nemen of die verplichting af te kopen, en plannen dus onhaalbaar worden. Gevolg: leegstand en verloedering. Met de verhoging naar tien woningen wordt het probleem opgelost. “De belangstelling bij ouderen is heel groot en het stimuleert de doorstroming op de woningmarkt”, merkte Heemskerk op. Wethouder Anne de Jong zei in zijn beantwoording dat het college deze wijziging accepteert.

Meer berichten