College Hillegom staat achter Regionale Energiestrategie
Logo dehillegommer.nl
Foto: pixabay

College Hillegom staat achter Regionale Energiestrategie

Het college van de gemeente Hillegom heeft ingestemd met de concept Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland. De strategie beschrijft hoe wij in de regio gezamenlijk invulling kunnen geven aan de energiedoelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord. Elke gemeente vertaalt deze regionale strategie het komende jaar naar een eigen lokale aanpak. 

Binnen Holland Rijnland wordt gewerkt aan een Regionale Energiestrategie. In het concept RES, dat nu voorligt bij de raad, staan de mogelijkheden beschreven voor het grootschalig opwekken van duurzame energie in 13 gemeenten; totaal 1,1 TerraWatt. Ook staan er ambities in op het terrein van energiebesparing, warmtetransitie en duurzame mobiliteit. 

De overheidspartners binnen Holland Rijnland stelden het concept met elkaar op. Daarbij werden volksvertegenwoordigers betrokken en partijen als woningbouwcorporaties, energiecoöperaties, natuur- en milieuorganisaties, het bedrijfsleven en het onderwijs. 

Nu het college van Hillegom ingestemd heeft met het concept RES, wordt het document aan de gemeenteraad voorgelegd. Zij kunnen wensen en bedenkingen meegeven. 

Regionaal wordt vervolgens op basis van alle wensen en bedenkingen van de raden uit Holland Rijnland, de provincie, het hoogheemraadschap en input vanuit het landelijke Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), gewerkt aan de definitieve RES. In juli 2021 besluiten de gemeenteraden over de definitieve RES.

Dit najaar gaat de gemeente Hillegom aan inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden vragen om mee te denken. Dat is belangrijk om te komen tot de definitieve RES en de vertaling te maken naar lokaal, want waar en hoe wordt straks duurzame energie opgewekt? En hoe gaan we in de toekomst onze woningen verwarmen? 

Hillegom en de regio zijn ambitieus op het gebied van de energietransitie. Het vaststellen van de Regionale Energie Strategie wordt door het college van Hillegom als een belangrijke stap gezien. Wethouder Karin Hoekstra stelt: “de concept Res is een stap op weg naar energieneutraal, een ambitie die we als gemeente niet alleen kunnen realiseren. Met alle inwoners en ondernemers uit Hillegom willen we aan de slag om uiteindelijk alleen duurzame energie te gebruiken en daarmee CO2-uitstoot te verminderen. Dit is dè uitdaging voor inwoners en ondernemers van Hillegom de komende jaren!” 

Meer berichten