Noord-Holland ziet af van plan Duinpolderweg | Hillegommer
Logo dehillegommer.nl
Foto: pr

Noord-Holland ziet af van plan Duinpolderweg

regio • De stuurgroep Duinpolderweg heeft woensdag 25 maart vergaderd over het besluit van de provincie Noord-Holland over de Duinpolderweg. De provincie Noord-Holland heeft in de Stuurgroep Duinpolderweg laten weten van plan te zijn om uitsluitend verder te gaan met de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg in de gemeente Haarlemmermeer. Die opwaardering is noodzakelijk vanwege de woningbouwplannen van Haarlemmermeer.

De andere delen van de Duinpolderwegroute worden niet door Noord-Holland uitgevoerd. Noord-Holland zet voor de bereikbaarheid in de grensstreek in op verbetering van het openbaar vervoer en de fietspaden.

De provincie wil dus uitsluitend de (Nieuwe) Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205 opwaarderen. De rest van de Duinpolderwegroute wordt niet uitgevoerd: de doortrekking tot aan de Haarlemmerstraat (N208), de randweg bij Zwaanshoek en de randweg A44-Lisse.


Dit is de concrete uitwerking van het coalitieakkoord van de provincie Noord-Holland, Duurzaam Doorpakken! dat de nadruk legt op bereikbaarheid per openbaar vervoer en fiets in de regio.

Gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit, Jeroen Olthof: “Wij willen hiermee duidelijkheid bieden aan de inwoners en onze stuurgroeppartners, met wie wij graag in gesprek blijven over de bereikbaarheid in het grensgebied van Noord- en Zuid-Holland.”

Het voorgenomen besluit over de (Nieuwe) Bennebroekerweg wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten. Daarna maken de Noord-Hollandse partners (gemeente Haarlemmermeer, Vervoerregio Amsterdam en provincie Noord-Holland) afspraken over financiering en projectleiding.

 

Coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! van de provincie Noord-Holland


In het coalitieakkoord staat over de bereikbaarheid van de Bollenstreek het volgende: “Het programma Bereikbaarheid Bollenstreek wordt gefaseerd gerealiseerd. De investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer en fiets worden in deze collegeperiode uitgevoerd. De Nieuwe Bennebroekerweg wordt opgewaardeerd om de nieuwe woonwijken in Hoofddorp, nu en in de toekomst, goed te ontsluiten. Alle Noord-Hollandse belanghebbenden zullen opnieuw gehoord worden over de voorkeursvariant. Naar aanleiding van deze gesprekken zal, op basis van het Noord-Hollandse belang, opnieuw gesproken worden met de provincie Zuid-Holland over de verdere realisatie van de weg en de voorkeursvariant.”

Niet genoeg draagvlak, voorkeur voor OV en fiets

Na jarenlang overleggen met overheden, inwoners en ondernemers blijven de meningen over de Duinpolderweg sterk verdeeld. Dat kwam ook naar voren tijdens de gesprekken die gedeputeerden Tekin, Pels en Olthof hebben gehad met (vertegenwoordigers van) inwoners en ondernemers in de dorpen Abbenes, Beinsdorp, Lisserbroek en Zwaanshoek, met zowel voor- als tegenstanders.

De provincie Noord-Holland is van mening dat er niet genoeg (politiek) draagvlak is om alle onderdelen van de Duinpolderwegroute uit te voeren. Vanwege de woningbouwplannen in Haarlemmermeer wordt wel de (Nieuwe) Bennebroekerweg tussen A4 en N205 aangepast en verbreed.

Verder vindt Noord-Holland goede bereikbaarheid tussen Haarlemmermeer en de Bollenstreek belangrijk, maar wil dat vooral bereiken door te investeren in openbaar vervoer en fietsvoorzieningen.

Teleurstelling

Provincie Zuid-Holland en de partners in de Duin- en Bollenstreek betreuren het zeer dat de provincie Noord-Holland niet verder wil met het project Duinpolderweg.

Al vele jaren wordt door de partijen in de noordelijke grensstreek (Bollenstreek / Haarlemmermeer) samengewerkt aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Na 8 maanden van overleg en wachten heeft Noord-Holland in de stuurgroepvergadering van 25 maart via een conferencecall aangegeven dat zij voornemens zijn met het project Duinpolderweg te stoppen.

Als Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zo’n besluit neemt, betekent dit dat deze provincie niet langer deel uitmaakt van het gezamenlijke project bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek / Duinpolderweg. Daarmee distantieert Noord-Holland zich van eerder gemaakte afspraken met de andere stuurgroepleden. In de stuurgroep zitten bestuurders van de gemeenten Hillegom, Lisse en Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam, het gemeentelijke samenwerkingsverband Holland-Rijnland en de provincie Zuid-Holland.

Bij de stuurgroepleden heerst verbazing en teleurstelling over het uitblijven van een totaaloplossing. Op de bijeenkomst rees de vraag of Noord-Holland de mogelijkheden die er nog zijn voor gezamenlijk optrekken en vooral ook de consequenties van haar voorgenomen besluit wel geheel overziet. Volgens de stuurgroepleden zet het terugtrekken van Noord-Holland de ontwikkelingen en bereikbaarheid van de grensstreek (Noord- en Zuid-Holland) jaren terug in de tijd. Het voorgenomen besluit van Noord-Holland biedt geen oplossing om de regio bereikbaar te houden en de ruimtelijke en economische ontwikkelingen mogelijk te maken. De druk op de woningmarkt zal blijven, files zullen toenemen en het bedrijfsleven zal hier grote schade ondervinden.

De gevolgen voor nu zijn een verlies aan onderling vertrouwen en naar buitenwereld een beeld dat voor de overheid een door haar zelf genomen besluit niet bindend is. Wat dit voor verdere gevolgen heeft en hoe het nu verder moet met het project Duinpolderweg, zullen de resterende partijen zich zo spoedig mogelijk over beraden.

Oproep

De stuurgroepleden roepen Provinciale Staten van Noord-Holland op om tot een ander besluit te komen, waarbij de inhoudelijke problemen en de algemene maatschappelijke consequenties goed worden gewogen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>