Haalbaarheid Duinpolderweg | Hillegommer
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo dehillegommer.nl
duinpolderweg

Haalbaarheid Duinpolderweg

Hillegom ♦ Van de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties (Milieudefensie afdeling Haarlem, Vereniging Behoud de Polders, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, Stichting Duinbehoud en Stichting Milieu- en Natuurbescherming Kennemerland) ontving de redactie een bericht met als titel: Onjuiste informatie over haalbaarheid Duinpolderweg.

"In het debat over de Duinpolderweg is het weggedeelte tussen de N208 en N206 bijzonder sterk omstreden.

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord- en Zuid-Holland willen dit weggedeelte vooralsnog niet aanleggen, maar wel voor de toekomst reserveren.

De bestuurders van Holland Rijnland pleiten juist fel voor een snelle aanleg. Anderen willen helemaal geen weg door dit open waardevolle landschap. GS van genoemde provincies vertellen echter niet dat een wegverbinding met de N206 mogelijk helemaal niet uitvoerbaar is. De Natuur- en Milieuorganisaties zien met grote verbazing dat zowel GS als Holland Rijnland het grootste knelpunt van dit weggedeelte helemaal over het hoofd zien: de sterke toename van de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied van de duinen. Het milieueffectrapport bevestigt dat hier sprake is van een ernstig negatief effect. Omdat de duinen al overbelast zijn met stikstof vormt dit zelfs een groot knelpunt. Op grond van Europese en Nederlandse regelgeving mag zo'n weg dan helemaal niet worden aangelegd.

Het rapport stelt geruststellend dat gebruik kan worden gemaakt van de zogenaamde 'ontwikkelruimte' van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Met dit programma wil de overheid de problemen in Natura 2000-gebieden op afzienbare termijn wegwerken. Naar nu blijkt zijn deze geruststellende woorden niet terecht. De ontwikkelruimte mag alleen worden toegepast als vaststaat dat de stikstof in de duinen binnen afzienbare termijn onder de kritische grens daalt. Recente meetgegevens van de overheid laten echter zien dat de stikstofbelasting in de afgelopen 10 jaar helemaal niet is afgenomen, maar zelfs nog met ongeveer 25% is toegenomen.

Daarmee is het uitermate twijfelachtig geworden of een wegverbinding naar de N206 ooit de vereiste vergunning kan krijgen. Het nut en de noodzaak van de weg zijn al niet aangetoond. Maar het is bovendien zeer de vraag of zo'n weg uitvoerbaar is. GS melden dat ten onrechte niet in de stukken aan Provinciale Staten en evenmin dat vergelijkbare zaken elders in het land momenteel aanhangig zijn bij het Europese Hof voor Justitie. Reservering van zo'n wegtracé heeft dan helemaal geen zin."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>